Политика за защита на личните данни на клиентите

Обхват и цел

Настоящата политика важи за обработката на лични данни на клиентите от Volvo Car Group (наричана "Volvo Cars" или "ние", "нас").

Целта на тази политика е да предостави на нашите настоящи, бивши и потенциални клиенти (наричани колективно "клиенти" или "вие", "вас") общо разбиране за:

- Обстоятелствата, при които събираме и обработваме вашите лични данни;

- Видовете лични данни, които събираме;

- Причините за събиране на вашите лични данни; и

- Как боравим с вашите лични данни.

Ангажимент

Обработването на вашите лични данни съставлява важна част от нашето предоставяне на продукти и услуги за вас. Ние оценяваме доверието, което ни оказвате, когато ни предоставяте своите лични данни, и смятаме защитата им за много важна част от услугите, които предлагаме.

За да предпазваме вашите лични данни, като същевременно повишаваме стойността за клиентите и предлагаме усъвършенствано и по-безопасно изживяване зад волана, ние спазваме следните пет общи принципа.  

Свобода на избор

Вашите лични данни ви принадлежат. Ние се стремим да не предполагаме нищо във връзка с вашите предпочитания за защита на личните данни и се стремим да разработваме услугите си така, че да можете да изберете дали да споделите личните си данни с нас.

Баланс на интересите

Когато обработката на вашите лични данни е необходима за преследването на основателен интерес, и когато този интерес е по-силно застъпен от необходимостта да защитаваме вашите лични данни, може да обработим определени лични данни, без да поискаме вашето изрично съгласие. За повече информация, вижте раздел "Съгласие" по-долу.

Ние ще преценим дали е налице такъв основателен интерес въз основа на потенциалните ползи за (включително безопасността на) нашите клиенти и обществото.

Пропорционалност

Volvo Cars се стреми да обработва само тези лични данни на клиентите, които са адекватни и приложими и не са прекалено много спрямо целта, за която са събрани.

Ние се стремим да направим вашите лични данни анонимни, когато дадена функция или услуга може да се постигне с анонимни данни. Ако съчетаваме анонимни или нелични данни с вашите лични данни, те ще се третират като лични данни за целия период от време, през който са съчетани.

Прозрачност

По заявка Volvo Cars ще предоставя на клиентите допълнителна информация във връзка с нашата обработка на вашите лични данни, която може да включва извадки от нашите вътрешни директиви и ръководства.

Юридическо съответствие

Политиката на Volvo Cars е да спазва приложимите закони, правила и регулации във връзка със защитата на лични данни във всяка една страна, в която работим. Където е необходимо, ще изменим начина, по който обработваме вашите лични данни, описан в настоящата политика, за да осигурим спазване на правните норми.

Полезни дефиниции

Следните термини, използвани в рамките на настоящата политика, имат значенията, посочени в Директива на ЕС 95/46/ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Съгласно горепосоченото:

"Администратор на данни" означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата на обработка на лични данни;

"Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който обработва личните данни от името на администратора;

"Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); за подлежащо на идентифициране лице се смята това лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или един или повече специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа, физиологическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност;

"Обработване“ означава всяка операция или набор от операции, извършвани или не с автоматични средства, прилагани към личните данни, като събиране, запис, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на предоставяне на данните, актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване; и

"Чувствителни лични данни" означават лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, както и обработката на данни, свързани със здравето или сексуалния живот. 

Събиране на данни

Вие може да ни предоставите информация за вас или вашия автомобил, когато използвате услугите на Volvo Cars в или извън автомобил или при други контакти с Volvo Cars, например чрез нашите уебсайтове или клиентски центрове. Ние също така може да се сдобием с такива данни от нашите упълномощени представители и сервизи и други трети страни. Въпросните данни ("Предоставени от клиента лични данни") може да включват:

- Информация за връзка с вас (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.);

- Демографска информация (възраст, гражданско състояние, състав на домакинството и др.);

- Информация за автомобила (идентификационен номер на автомобила (VIN), модел, дата на закупуване, сервизна история и др.);

- Данни за местоположение, генерирани от вашите дейности (навигационна помощ, заявки за търсене, споделяне на местоположение и др.); и

- Данни, свързани с вашето закупуване и използване на нашите продукти и услуги (клиентски предпочитания и настройки, история на покупките, Volvo ID, MyVolvo и др.).

Вашият автомобил също така автоматично ще събира данни, свързани с автомобила и заобикалящата го среда предимно от техническо естество и несвързани директно с вас като физическо лице. Подобни данни ("Записани от автомобила данни") обикновено са свързани с идентификационния номер на автомобила (VIN) и така е възможно да се проследят и до вас. Записаните от автомобила данни може да включват:

- Информация за безопасност (дали са активирани въздушни възглавници или обтегачи на колани, дали вратите и прозорците са заключени или отворени и др.);

- Състояние на системните функции (на двигателя, дросела, кормилната уредба, спирачките и др.);

- Данни за шофиране (скорост на автомобила, употреба на педалите на газта и спирачката, движение на волана и др.);

- Данни за местоположение (къде се намира автомобилът в случай на злополука и др.); и

- Данни за околната среда (температура извън автомобила, изображения и др.).

Информация за определени записани от автомобила данни е включена и в ръководството на собственика.

Ние сме особено внимателни и прилагаме допълнителни мерки, ако и когато събираме и обработваме чувствителни лични данни, както се изисква от приложимото законодателство. До степента, до която Volvo Cars съхранява персонални идентификационни номера и номера на кредитни карти, тази информация също се счита за чувствителна. За избягване на съмнения, се отбелязва, че приложимото законодателство може да изисква и други видове данни също да се третират като чувствителни лични данни. Приложимото законодателство също така може да ограничи възможността за обработка на данни за местоположение в определени държави.

Уведомление

Когато е уместно и целесъобразно или съгласно изискванията на приложимото законодателство, във връзка със събирането или регистрирането на вашите лични данни, ние ще ви предоставяме (i) конкретна информация за целите на обработването на вашите лични данни, (ii) самоличността на администратора на данни, (iii) самоличността на всякакви трети страни, пред които може да бъдат разкрити данните, и (iv) друга информация, която може да бъде необходима, за да се гарантира, че можете да защитите правата си.

Горепосочената информация може да се предостави например когато закупите автомобил, в информационно-разлекателната система на автомобила, в мобилни приложения, разработени от Volvo Cars, на www.volvocars.com или по друг начин в споразумение, което вие сключите с Volvo Cars.

Съгласие

Когато е уместно и целесъобрано или съгласно изискванията на приложимото законодателство, ние ще получаваме Вашето съгласие, преди да събираме или използваме вашите лични данни. Искането на вашето съгласие ще бъде недвусмислено и ще ви осигурява разумни предпоставки да вземете осведомено решение. Вашето съгласие винаги може да се отмени, като например прекратите конкретна услуга или се свържете с Volvo Cars на адреса, посочен в раздел "Информация и достъп" по-долу.

Събирането и използването на записани от автомобила данни може да бъде необходимо за (i) да могат техниците да диагностицират и отстранят неизправности в автомобилите по време на сервизно обслужване и поддръжка на автомобилите, (ii) продуктовото развитие на Volvo Cars, например за подобрение на качеството и функциите за безопасност на автомобилите, (iii) управление на гаранционните задължения на Volvo Cars и (iv) изпълнение на законови изисквания.

Когато събираме или използваме записани от автомобила данни за тези цели и за подобни основателни интереси на Volvo Cars, обикновено няма да поискаме съгласието ви, освен ако се сметне за необходимо в конкретния случай или ако се изисква от приложимото законодателство.

Упълномощени представители и сервизи на Volvo Cars

Volvo Cars подчертава важността на спазването на стриктните правила относно защитата на данни в своите договори с упълномощени представители и сервизи. Моля, обаче, имайте предвид, че Volvo Cars и нейните упълномощени представители и сервизи са отделни юридически лица и че в общия случай ние не носим отговорност, ако подобни юридически лица не спазват приложимите закони. Ако имате въпроси относно начина, по който вашият представител или сервиз използва личните ви данни, моля, свържете се директно с представителя или сервиза. 

Приложения на трети страни

Може да използвате приложения и други услуги, свързани с автомобила, но предоставяни от трета страна, която например може да поиска трансфер на данни за местоположение или други записани от автомобила данни до себе си. Volvo Cars не носи отговорност за събирането или използването на лични данни в приложения или услуги на трети страни и препоръчва внимателно да се запознаете с приложимите условия на (и всякакви декларации за защита на личните данни във връзка с) въпросните приложения или услуги, преди да ги използвате. Ако имате въпроси относно използването на вашите лични данни от конкретна трета страна, моля, свържете се директно с третата страна.

Използване на данни

Личните данни, които Volvo Cars събира за вас и автомобила, ще се използват:

- За да ви се предоставят продукти и услуги, включително за проверка дали имате право на определени покупки и услуги, както и за да ви се осигурят по-добри предложения и изживявания;

- За да ви осведомява за актуализации на или изменения в нашите продукти и услуги, включително, но не само изменения на нашите условия и правила;

- За да ви осведомява за нови продукти, услуги и събития;

- За да се предоставя поддръжка и обслужване на автомобила (гаранционен сервиз, информация за изтегляне на конкретен автомобил поради дефект и др.);

- С цел продуктово развитие, например за подобрение на производителността на автомобилите, качеството и безопасността им;

- За оценка и подобрение на нашите предложения до и комуникация с клиентите; и

- За спазване на законовите изисквания.

При повечето дейности по обработване можете да поискате да не използваме вашите лични данни, като актуализирате своите предпочитания, прекратите конкретна услуга, отмените съгласието си за обработване, като се свържете с Volvo Cars на адреса, посочен в раздел "Информация и достъп" по-долу, или по какъвто друг начин ви инструктираме. Въпреки това, освен ако от приложимото законодателство не произтича друго, като цяло не можете да откажете обработката на вашите лични данни:

- Във връзка с определени дейности по събиране и допълнително обработване на вашите записани от автомобила данни (вижте раздел "Съгласие" по-горе);

- Която извършваме, за да можем да ви изпращаме важни уведомления като изменения в нашите условия и правила или в случай на изтегляне на продукти от пазара; и

- Която извършваме, за да спазваме своите законови задължения.

Задържане

Ние ще задържим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, посочени в настоящата политика, или целите, за които сте били осведомени другояче.

Това означава, че веднъж след като се съгласите ние да обработим личните ви данни, ще запазим данните ви в съответствие с даденото съгласие и/или докато вие оттеглите съгласието си. Ако сте оттеглили съгласието си, може въпреки това да запазим определени лични данни за необходимия период, за да можем да спазим своите законови задължения и да се защитим при съдебни спорове. Ако не сме се сдобили с вашето съгласие за обработването, данните ще се задържат само за позволения от закона период от време.

Качество на данните

Когато обработваме вашите лични данни, ние се стараем да се уверим, че те са точни и актуални. Ще се стремим да изтрием или коригираме лични данни, които са неточни или непълни. За повече информация относно вашето право да проверите точността на вашите лични данни, които ние държим, моля, вижте раздел "Информация и достъп" по-долу.

Информация и достъп

Както е посочено в раздел "Уведомление" по-горе, може да ви предоставим конкретна информация относно нашето обработване на вашите лични данни, когато събираме или регистрираме въпросните данни.

Веднъж годишно имате право да поискате и да получите безплатно информация за това (i) какви лични данни във връзка с вас обработваме ние, (ii) къде са събрани личните данни, (iii) целта на обработването и (iv) с кои получатели или категории получатели са споделени личните данни. Заявките за такава информация трябва да се отправят писмено и да бъдат подписани лично от вас, и също така да включват информация за име, адрес и, за предпочитане, вашия имейл адрес. Също така имате правото да поискате да коригираме, блокираме или изтрием всякакви неточни данни във връзка с вас. Заявките следва да се изпращат до: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden (Служител по защита на данните, SE-405 31 Гьотеборг, Швеция).

Вашите заявки ще получат своевременна и адекватна реакция. Заявките за изтриване на лични данни се обработват при спазване на приложимите законови изисквания. В случаите, когато приложимото законодателство предвижда административна такса за изпълнение на такава заявка, въпросната такса може да се начисли от Volvo Cars.

В допълнение може да имате достъп до преглед на определени предоставени от клиента лични данни, които Volvo Cars държи, и да коригирате или актуализирате своята информация, като влезете в своя акаунт в MyVolvo.

Сигурност

Volvo Cars се старае да внедрява подходящи технически и организационни мерки, за да предпазва вашите лични данни от случайно или противозаконно унищожение, случайна загуба или изменение, неупълномощено разкриване или достъп и всякакви други противозаконни форми на обработване. Нашата цел е да се уверим, че нивото на сигурност и мерките, предприети за защита на вашите лични данни, са адекватни по отношение нарисковете, свързани с естеството и употребата на вашите лични данни.

Разкриване на трети страни

Volvo Cars може да сподели вашите лични данни:

- Между отделни организационни единици във Volvo Cars;

- С упълномощени представители и сервизи на Volvo Cars, с цел дистрибуция на предложения за продукти и услуги и друга комуникация с вас;

- С доставчици, които предоставят услуги на Volvo Cars в съответствие със споразумения за обработване на данни (съгласно изискванията на закона);

- С други бизнес партньори с цел дистрибуция на предложения за продукти и услуги и друга комуникация с вас или с цел изследователска и развойна дейност;

- Във връзка с продажба или трансфер на организационна единица във Volvo Cars или нейните активи;

- Според изискванията на закона, например във връзка със запитване от държавни служби, спор или друг съдебен процес или иск; и

- Когато ние добросъвестно вярваме, че разкриването е необходимо, за да защитим своите права, например за разследване на потенциални нарушения на нашите условия, или за да се засече, предотврати или разкрие измама или други проблеми със сигурността.

Организационна единица във Volvo Cars, която е администратор на вашите лични данни, в общия случай ще разкрие вашите лични данни на трета страна, само ако е получила вашето съгласие за целта. Възможно е обаче да споделим вашите лични данни без Ваше съгласие, освен ако не сметнем вашето съгласие за необходимо в индивидуалния случай или ако вашето съгласие се изисква от закона, в следните ситуации:

- Записани от автомобила данни, които се обработват за други цели, освен за проверка или развитие на нашите продукти и услуги или с цел да спазим законовите си задължения;

- Трансфер на вашите лични данни между организационни единици на Volvo Cars;

- Трансфер на вашите лични данни до доставчици, които предоставят вътрешни услуги на Volvo Cars;

- Ситуации, при които разкриването се изисква от закона, и

- Ситуации, в които разкриването е необходимо за целта на основателен интерес на Volvo Cars (например за да защитим своите законови права, както е описано по-горе). 

Когато разкриваме вашите лични данни на трети страни, или между организационните единици на Volvo Cars, ние ще преценим дали разкриването изисква допълнителни защитни мерки (например когато може да има транс-граничен трансфер на лични данни).

Обработване на данни от наше име

Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни само за служители и доставчици на Volvo Cars, които имат нужда да използват информацията, за да я обработват от наше име, и които имат договорно задължение да пазят вашите лични данни в безопасност и поверителност. Ние се стремим да избираме опцията за услуги за обработване на данни, която най-добре пази интегритета на вашите лични данни спрямо всяка трета страна.

Маркетинг

Ние няма да продаваме или търгуваме вашите лични данни с трети страни, освен ако нямаме вашето съгласие за целта.

Няма да споделяме вашите лични данни с трети страни за техни маркетингови цели, освен ако нямаме вашето съгласие за подобно разкриване. Ако сте предоставили такова съгласие, но желаете да спрете да получавате маркетингови материали от трета страна, моля, свържете се директно с въпросната трета страна.

Може да ви предоставим информация относно нови продукти, услуги, събития или подобни маркетингови дейности. Ако желаете да се отпишете от конкретен имейл бюлетин или подобна комуникация, моля, следвайте инструкциите в съответната комуникация. Можете също така да използвате своя акаунт в MyVolvo, за да се отпишете от конкретни видове комуникация от Volvo Cars и да промените предишно посочените си предпочитания.

Уебсайтове и кукита

Всеки уебсайт на Volvo Cars, който е отворен за нашите клиенти, включва онлайн декларация за защита на личните данни и информация относно начина, по който използваме кукита. За определени страни има и онлайн процедура за приемане или отхвърляне на кукита. За повече информация относно начина, по който ползваме кукита, моля, вижте www.volvocars.com/intl/footer/Pages/cookies.aspx.

Насърчаваме ви да прегледате и да имате предвид приложимите декларации и информация, когато посещавате нашите уебсайтове.

Изменения

Volvo Cars си запазва правото да изменя настоящата политика периодично. Датата на последното изменение е посочена в края на настоящия документ. Ако направим каквито и да било изменения в настоящата политика и начина, по който използваме вашите лични данни, ще предоставим актуализирана версия на настоящата политика.